Zaloguj

Zapisz się na kurs
Sklep

Obserwuj nas w social media

                                                               UMOWA

                        o świadczenie usług szkoleniowych w ośrodku szkoleniowym

                                                 „Nail Training Center Katerin-A”

Zawarta w ……………………., w dniu…………………roku, pomiędzy:

Katerin-A Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gościeradowska 13/31, 03-535, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawa Targówek w Warszawie, pod numerem 0000671568, REGON:       , NIP: 118 214 21 13, reprezentowana przez Katerina Biliaeva – członek zarządu, zwana dalej “Organizatorem” a 

(Imię, Nazwisko/ Nazwa firmy; miejsce zamieszkania/ siedziba; nr NIP)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

zwana dalej „Uczestnikiem / Zamawiającym”

w dalszej części umowy zwanych również indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”

Strony niniejszym postanowiły co następuje:

                                                              [Preambuła]

Niniejsza Umowa o świadczenie usług szkoleniowych obejmuje Regulamin, który stanowi integralna część kardej Umowy zawieranej przez Organizatora z Uczestnikiem lub Zamawiającym. Tresc Regulaminu zamieszezona jest na stronie internetowej serwisu spolecznosciowego https://ntskaterina.com oraz w siedzibie Organizatora. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika lub Zamawiającego, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu

                                                         § 1 Przedmiot Umowy

  1. Zakres przedmiotowy umowy obejmuje organizację i przeprowadzenie profesjonalnego kursu zgodnie z poszczególnym programem szkoleniowym, usługi doskonalenia umiejętności w zakresie stylizacji paznokci (zwanymi w dalszej części „Kursem”, „Kursami” lub “Szkoleniem”).
  2. Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia Kursu w terminie od …………………r. do …………………r   w .……………………………………………………………

     przy ul……………………………………………………………………………………………………..

3. Organizator zobowiązuje się w sposób rzetelny i sumienny przygotować      i przeprowadzić na rzecz Uczestnika lub Zamawiającego odpłatny Kurs, według szczegółowego programu szkoleniowego przedstawionego Zamawiającemu.

4. Kurs zawiera wykłady teoretyczne oraz może zawierad zajęcia praktyczne.

5. Kurs będzie przeprowadzony przez Katerinę Biliaeva

 6. Uczestnik lub Zamawiający oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się ze szczegółowym programem Kursu.

 7. Uczestnik lub Zamawiający po zakończeniu właściwego Kursu otrzyma certyfikat potwierdzający jego ukończenie (dyplom/certyfikat wewnętrzny centrum szkoleniowego Nail Training Center Katerin-A).

                                                 § 2 Obowiązki Organizatora

1. Organizator oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, uprawnienia oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczna oraz warunki techniczne do należytego wykonania niniejszej Umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.

2.  Zorganizowanie Uczestnikom lub Zamawiającym szkolenia wyżywienia w formie słodkiego cateringu (ciastka, herbata, kawa, woda).

3.  W ramach przeprowadzania szkoleń Organizator wydziela jedna przerwe obiadowa w trakcie szkolenia.
Organizator zapewnia mozliwosé zamówienia odpłatnego ciepłego posiłku.

                                      § 3 Obowiązki Uczestnika i Zamawiającego

1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo korzystać z kopii materiałów szkoleniowych otrzymanych od Organizatora na użytek własny i prowadzonych przez siebie zajęć dla pracowników i współpracowników, z podaniem, że są to materiały Organizatora.

2.  Uczestnik lub Zamawiający powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników, zarówno materiałów foto, video wykonanych w trakcie trwania kursu/szkolenia w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy.

3.  Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny oraz podporządkowywać się poleceniom osób prowadzących Kurs.

4. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się uiscie oplate za odpowiedni Kurs we właściwych czasie i kwocie.

5. Uczestnik lub Zamawiający szkolenie zobowiązuje się do nie nagrywania Kursu, w całości lub w części, przy użyciu jakichkolwiek urządzeń, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

6. Materiały szkoleniowe, które otrzymuje Uczestnik lub Zamawiający, wręczane są na potrzeby Kursu i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

7. Uczestnik Kursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zarówno z winy Uczestnika, jak i wynikające z jego niedbalstwa.

8. Uczestnik Kursu zobowiązuje się używać użyczone mu narzędzia z należytą starannością zgodnie ze wskazaniem osób prowadzących szkolenie.

                                                     § 4 Zasady płatności

1. Cena Kursu uważana jest za wiążąca, uzgodniona przed rozpoczęciem Kursu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem lub Zamawiającym z chwilą dokonania Zgłoszenia.

2. Uczestnik lub Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie kwoty w wysokości……………………….PLN brutto (słownie:………………………………………………….)

3. Kwota, o której mowa w §3 ust. 2 stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

4. Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany wpłacić zadatek na poczet ceny Kursu w kwocie równej 20%  (słownie: dwadzieścia procent) ceny Kursu nie  później niż 5 (słownie: pięć) dni po dokonaniu rezerwacji na Kurs, na który dokonano zgłoszenia, a pozostałe 80% ceny – nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. Przy wpłaceniu zaliczki na poczet danego kursu później 5 dni od momentu rezerwacji Uczestnik lub Zamawiający traci możliwość skorzystaniu z szeregu znizek.  

5. W przypadku braku zapłaty pełnej kwoty właściwego Kursu, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi lub Zamawiającemu prawa do uczestnictwa w Kursie.

                                                    § 5 Poufność współpracy

1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu.

2. Każda ze Stron może wlewnic informacje, o których mowa w ust. I za zgoda drugiej Strony wyrazong w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadkach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, związanych z realizowanym przedmiotem Umowy, tak aby w aden sposób nie były dostępne dla osób postronnych.

                                                     § 6 Postanowienia końcowe

1.Postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie lub w drodze negocjacji.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Umowa została zawarta na czas jej wykonania ti. do dnia zakończenia Kursu.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w dwöch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

—————————————————–                                                ——————————————————

             Organizator                                                                   Uczestnik/ Zamawiający

Deweloper: Tinadevs