Zaloguj

Zapisz się na kurs
Sklep

Obserwuj nas w social media

Regulamin serwisu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy https://ntskaterina.com/ jest własnością Katerina Biliaeva  sp. z o.o. z „Katerin-A” z siedzibą w Warszawie, ul. Gościeradowska 13/31 NTS „Katerin-A”, wpisanym do KRS pod numerem  0000671568 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 36694764100000, NIP 1182142113.

§ 1

Korzystając z serwisu https://ntskaterina.com/ użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Wymagania sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu: komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

§ 3

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego https://ntskaterina.com/

2) Administrator – właściciel serwisu https://ntskaterina.com/

3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://ntskaterina.com/

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część, jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody administratora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4

Dane osobowe

Administrator serwisu gromadzi dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkowników. Wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a administratorem serwisu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z administratorem serwisu.

Rozdział 5

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

RODO 

Postanowienia ogólne.

 Dotyczy Serwisu www, funkcjonujacego pod adresem url: https://ntskaterina.com/

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych Osobowych jest: Sp.z.o.o „Katerin-A” z siedzibą za adresą ul.Goscieradowska 13/31, 03-535 Warszawa  

Adres kontaktowy poczty elektronicznej jest ntskaterinaspzoo@gmail.com

  Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów 

ntskaterinaschool@gmail.com 

Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” oraz w celach marketingu bezpośredniego.

Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podstawą przetwarzania danych klientów Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A”, reakcji na informacje przesłane  Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” oraz Produktów i usług partnerów handlowych Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A”, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” , zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A”. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług  Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” oraz Produktów i usług partnerów handlowych Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A”.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez . Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A”   jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A”.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

W przypadku uzyskania przez Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej magdalenap.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,  Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny https://ntskaterina.com/ i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej , niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://ntskaterina.com/ skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” i dostępnych na https://ntskaterina.com/ wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu, webinaru). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs,webinar). Imię pozwala Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” zwracać się do czytelników po imieniu.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” za pośrednictwem https://ntskaterina.com/ możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” oraz partnerów handlowych Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” )

 Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu magdalenap.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. Katerin-A

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Przekazywanie danych podmiotom Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://ntskaterina.com/ W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową politykę nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Katerina Biliaeva Sp.z.o.o. „Katerin-A” serwisu i newsletterów.

Deweloper: Tinadevs